Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató – Varga Tamás e.v.

 A Varga Tamás e.v.. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  A Varga Tamás e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.sos-adatmentes.hu/adatvedelem címen.  A Varga Tamás e.v  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  A Varga Tamás e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. Az Adatvédelmi tájékoztató célja hogy a Varga Tamás e.v. tájékoztassa ügyfeleit adatkezelési tevékenységéről. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Varga Tamás e.v. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az érintett által a Varga Tamás e.v rendelkezésére bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa az érintetteket a jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Varga Tamás e.v. szolgáltatásai igénybevételére irányuló megrendelések és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások teljesítésével összefüggésben, valamint a honlapján folytatott személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, alapelveket, illetve az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezetünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le.

A személyes adatok:

·         kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
·         az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”);
·         Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);
·         gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
·         tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

·         kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

 

Az Ön személyes adatait:

 • az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló,
a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát nincs a szervezetünknek az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége 2018. május 25. napjától, Szervezetünk saját maga tartja nyilván az adatkezeléseit

Adatkezelő adatai:

 • Név/Cégnév: Varga Tamás e.v. Nyilvántartási szám: 32958907
 • Adószám: 66238948-1-42 | EU VAT: HU66238948
 • Átvételi pont: 1134 Budapest, Róbert Károly krt 47B. 7/4. (átvételi pont)
 • Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/B. (nem átvételi pont)
 • Bankszámlaszám: 10400126-50526686-74691005  (K&H Bank)
 • E-mail: info@sos-adatmentes.hu
 • Web: https://sos-adatmentes.hu
 • Képviseli: Varga Tamás
 • Telefon: +36 30 828 2689 (H-P, 9-18 óra)

Szervezetünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken tájékoztatást kérhet.

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – természetes személyekkel valamint jogi személyekkel és jogi személyeknek nem minősülő szervezetekkel létrejött megrendelés mellékleteként

 Jelen adatkezelési tájékoztató a Varga Tamás e.v. Általános Szolgáltatási Feltételeinek kötelező mellékletét képzi, a Megrendelő a Szervezet szolgáltatásainak megrendelésekor nyilatkozik a tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásul vételéről. Varga Tamás e.v.. tájékoztatja a szerződő felet (a továbbiakban: Megrendelő), hogy a Varga Tamás e.v. és a Megrendelő között Általános Szolgáltatási Feltételek szerinti írásbeli Megrendelés alapján létrejövő szerződésben a Megrendelő szerződő fél minőségben megadott személyes adatait a Varga Tamás e.v. „szerződés teljesítése” jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Az így kezelt adatok nem minősülnek honlapon kezelt adatoknak (mely részletesen: lásd II. pont alatt). A Megrendelő a megrendelés aláírásakor kifejezetten nyilatkozik az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról, arról hogy a személyes adatai „szerződés teljesítése” jogcímen kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi a megrendelés aláírásával. A megrendelésnek az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató a kötelező mellékletét képzi.

A Szolgáltató által szerződés teljesítése céljával kezelt személyes adatok köre (az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapján feltétlen fontos adatok):

 • Név (természetes személy, vagy nem természetes személy képviselője)
 • A képviselt cég neve
 • Lakóhely, székhely
 • e-mail cím
 • Telefonszám
 • Amennyiben a fizetés átutalással történik bankszámlaszám kezelése a könyvelési szolgáltatások körében

Az érintett személyes adatainak címzettjei

 1. a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, és alvállalkozói
 2. a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
 3. a Társaság adatfeldolgozói.

A szerződés teljesítése céljával kezelt személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve. ha jogszabály ennél hosszabb adattárolási időről rendelkezik.

Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek

 1. számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő irodának: Oszvalcsek Sándorné, 1146 Budapest, Thököly út 59b
 2. postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának illetve a Társaság által megbízott átvevő pontnak (cég neve, elérhetősége),

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

A Szolgáltató tájékoztatja az adatmentés szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleit a Szolgáltató az eszközök adattartalmát nem vizsgálja, nem minősíti. A Megrendelő felel azért, hogy külön tájékoztassa a Szolgáltatót arról, ha a helyrealítandó adatok személyes vagy különleges adatok, és felel az ezzel kapcsolatos adatvédelmi kikötések, rendelkezések megtételéért. A Szolgáltató az eszközökön esetlegesen lévő személyes adatok feldolgozását nem végzi. Szolgáltató kijelenti, hogy a biztonsági másolat őrzéséért felelősséget vállal, de a helyreállított adatokat tartalmilag nem vizsgálja, azokon semmilyen műveleteket nem végez. Szolgáltató teljes felelősséget vállal a Megrendelő által átadott eszközök biztonságos tárolásáért, illetve az adat helyreállítást követően a biztonsági másolatként kezelt adatok megőrzéséért és biztonságáért, titkos kezeléséért az Általános Szolgáltatási Feltételekben rögzített módon és ideig. Azokat harmadik személynek semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé, a Megrendelő által átadott eszközöket, és az adat helyreállítást követően a biztonsági másolatként őrzött adatokat a jelen Általános Szolgáltatási feltételekben rögzített módon és ideig tárolja, de azokkal semmilyen más adatkezelési műveletet nem végez. A Szolgáltató megtesz minden szükséges jogi és technikai intézkedést az biztonsági másolatként tárolt adatok biztonsága érdekében. Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés teljesítése során tudomására jutó adatokat és információt ő és az igénybe vett alvállalkozói és munkatársai is kizárólag a megrendelés teljesítése (bevizsgálás, adatmentés, biztonsági másolat őrzése) céljának megfelelően, a jelen Általános Szolgáltatási feltételekben rögzített módon és ideig használja fel, azokat harmadik személy részére át nem adja, nyilvánosságra nem hozza. Ezen pont tekintetében az alvállalkozó, illetve a Szolgáltató munkavállalója nem minősül harmadik személynek. Amennyiben a Szolgáltató a teljesítés során közreműködőket vesz igénybe, azok munkájáért úgy felel mintha a munkát maga végezte volna el. A titoktartási kötelezettség a Felek közti szerződés fennállása alatt és azt követően is időkorlát nélkül fennáll. Szolgáltató köteles megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy az általa átvett eszközök és a biztonsági másolatként őrzött adatok védelmét biztosítani tudja.

 • A Honlapunkon kezelt adatok:
1)      Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő a honlapon kezelt személyes adatok vonatkozásában adatkezelési tevékenysége ellátásához Szervezetünk a jelen Tájékoztatóban az alábbiakban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Szervezetünk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk honlapunkon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást:

IT szolgáltatás:

·         neve Varga Tamás e.v.

·        Telephely:1134 Budapest, Róbert Károly krt 47B 7/4.

·         postacíme 1146 Budapest, Thököly út 59b II/4.

·         telefonszáma 06308282689

·         e-mail címe info@sos-adatmentes.hu

 Könyvviteli, adóügyi szolgáltatás

·         neve Oszvalcsek Sándorné e.v.

·         postacíme 1146 Budapest, Thököly út 59/b

·         telefonszáma: 0630/992-1928

·         e-mail címe: oszvalcsek.sandorne@gmail.com

 2)      HONLAP LÁTOGATÁSA

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztika készítése.

Az adatkezelés jogalapja: Szervezetünk jogos érdeke

Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói

Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

3)      REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

Az adatkezelés célja: szolgáltatásaink magas színvonalú működésének biztosítása, minél szélesebb tájékoztatás nyújtása honlapunkon, értesítés szervezetünk tevékenységét érintő változásokról, karbantartásról.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Kezelt személyes adatok köre: A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

·         a felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév) cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

·         születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

·         e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése

·         telefonszáma – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

·         egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. lakhely, stb.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

4)      HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén). Hírekről, új akciókról, új termékeinkről értesítés.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre:

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

·         teljes név,

·         születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

·         e-mail cím

·         egyéb, nem kötelezően megadandó adatok

Az adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

5)      DIREKT MARKETING SZOLGÁLTATÁS

Az adatkezelés célja: A felhasználó vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A Felhasználó a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a felhasználó személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – a felhasználó adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és a felhasználó részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). A felhasználó a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk.

Kezelt személyes adatok köre:

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

·         teljes név,

·         születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

·         e-mail cím

·         egyéb, nem kötelezően megadandó adatok: telefonszám (nem kötelező)

Az adatkezelés időtartama: direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

6)      WEBÁRUHÁZ SZOLGÁLTATÁS

Az adatkezelés célja: A webáruház (webshop) szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A webshop szolgáltatás igénybevétele esetén ezen kívül az adatkezelés jogalapja a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése, ill. teljesítése, az érintett hozzájárulásával.(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

Kezelt személyes adatok köre:

A Felhasználó által létrehozott szerződés személyes adattartalma (szerződéskötés létrejöttéhez szükséges adatok.

·         teljes név

·         telefonszám

·         e-mail cím,

·         online azonosító szám,

·         a felhasználói vásárlás adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

·         fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

·         egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,

·         kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai,

·         számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

·         a felhasználó adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)

·         számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

Az adatkezelés időtartama: A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

7)      ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A felhasználó kérdésére válaszadás, reklamáció, panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.

Kezelt személyes adatok köre:

·         teljes név,

·         e-mail cím

 • telefonszám
 • levelezési cím

·         egyéb személyes üzenet

Az adatkezelés időtartama: 5 év

A honlapunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének.

Külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Milyen Cookie-kat (sütiket) használhatunk, és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Analytics Cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Célzott vagy reklám cookie

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:

 • infórmációkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat, segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy túlünk kapott e-mailre válaszol.
 • korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.

Harmadik féltől származó cookie

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Szervezetünkkel kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az info@magyarszerver.hu, illetve 1146 Budapest Thököly út 59b II/4. címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
 • A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 • A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
 • A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
 • Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
 • Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Adattovábbítás külföldre: Szervezetünk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Szervezetünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Szervezetünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Szervezetünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Szervezetünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Az új adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján az érintettek főbb jogai a következők:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés
 • azok helyesbítése;
 • törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
 • kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
 • az adathordozhatósághoz való jog.

Adathordozhatósághoz való jog. E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett hozzáférési joga: Az adatkezelő áttekinti a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó új szabályokat és teljesítési határidőket. Az új szabályok szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) alapján az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Szervezetünk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szervezetünket.

Jelen tájékoztató és szervezetünk kommunikációs tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok rövidítései:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Kelt:  Budapest, 2023.03.14